تعداد کل لایک ها: ۱۰

وقت آن شدکه به گل،حکم شکفتن بدهی! ای سرانگشت توآغاز گل افشانی ها -INTP-
جوانی 22ساله و فرزند کویر، دانش آموخته بیوتکنولوژی و البته شیفته جامعه شناسی.
اِنسآنـَم آرِزوسـت...
و آزاده بودن ، غایت نهایی ما شد!
می نویسم؛ اما نه به آن صورت.
زمان چیز عجیبی است ... ایمان بیاوریم🌱