معرفی کتاب

معرفی کتاب
کتاب بسیار خوبی برای یادگیری اصول رهبری و مدیریت ، پیشرفت شخصی و سازما...