معرفی کتاب بیشعوری

بسیاری از مردم به صورت ناآگاه و بی‌غرض روزانه به حریم خصوصی دیگران تجا...