#کتاب ۹۸

#کتاب ۹۸
امسال خیلی سال خوبی نبود. این جمله چندان نیاز به دلیل و شرح و تفصیل ند...