در سال 1400 چه کتابهایی خواندم؟

در سال 1400 چه کتابهایی خواندم؟
کتاب خواندن یک سرگرمی است؟اصلاً سرگرمی یعنی چه؟ اگر معنی آن این‌است که...