بجای کتاب خواندن مطالعه کن!

بجای کتاب خواندن مطالعه کن!
این مقاله درباره ترویج نادرست فرهنگ مطالعه است.