چرا باید کتاب هایی رو که میخوانیم معرفی کنیم

۱۰۰۰ سال اشتباهات ادم های دورو برم رو دیدم و اذیت شدم ، نه بخاطر خودم...