مختصری از سه کتاب داستانی

مختصری از سه کتاب داستانی
آدم‌ها با داستان حرف می‌زنند. انگار که پای صحبت یک غریبه نشسته‌ای! و ب...