پوست نارنج

آری گناه من بود.گناه من بود که مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم.شاید هم...