در ستایش دیوانگی اثر دسیدریوس اراسموس‌

در ستایش دیوانگی اثر دسیدریوس اراسموس‌
مهم نیست اگر دیوانه خطاب شویم؛ اگر بر حقیم، پس دیوانگی بهترین مسلک زند...