دختر سروان، آغازی بر عصر طلایی ادبیات روسیه.

(در قدم اول پیشنهاد میکنم قیاس را کناربگذاری! در اینجا تعریف رمان از ن...