یه نویسندم. که کلمات، تازه بهش سلام کردن! https://t.me/Alinssr_ ali.heccam@gmail.com