طبق قاعده؛ کمتر بخوانید, اما دوبار بخوانید.(رولف دوبلی)

طبق قاعده؛ کمتر بخوانید, اما دوبار بخوانید.(رولف دوبلی)
گاهی اوقات از خودمان میپرسیم چطور کتاب بخوانیم که در زندگی‌مان تاثیر گ...