طنازی کسی که مامور نجات دیگران از خودکشی است

طنازی کسی که مامور نجات دیگران از خودکشی است
ماتیاس چوکه، نویسنده سوئیسی و آلمانی در رمان «ابرها بزرگ بودند و سفید...