چرا حوصله ی کتاب خواندن نداریم؟

چرا حوصله ی کتاب خواندن نداریم؟
خیلی از ما به بهانه ی حوصله نداشتن کتاب نمی خوانید و در واقع به ازای آ...