داستان کوتاه کودکانه مرغ پر قرمزی

وزی روزگاری مرغی در یک مزرعه زنگی میکرد که بخاطر پرهای قرمزش همه او را...