کلمه‌های گاه‌ و بی‌گاهِ یک سرگشته؛ مشتاق ادبیات و اندیشه، خواندن و نوشتن