قسمتی از برادران کارامازوف که اکثر ما باید بخوانیم

"... و از همه مهم‌تر دروغ مگو... و از همه مهم‌تر به خودت دروغ مگو. کسی...