«پنچ گفتار درباره اخبار جعلي» به چاپ دوم رسيد

«پنچ گفتار درباره اخبار جعلي» به چاپ دوم رسيد
اين مجموعه تلاشي براي ورود ادبيات مفهومي پربسامدترين واژه سال‌های اخير...