یه مهندس، یه مارکتر، عاشق یادگیری و نوشتن و سفر و تاریخ گردی و ...راستی، من یه چند پتانسیلی هستم!(اینو جدیدا یاد گرفتم از کتاب امیلی واپنیک) :-)