می نویسم تا شاید از میان نوشته هایم خودم را پیدا کنم...