حفره ی خالی در ادبیات داستانی ما

حفره ی خالی در ادبیات داستانی ما
ایرانی میخوانم.چرا؟چون روایتِ نویسنده ایرانی، قرابت عجیبی دارد با من.ا...