قلدر بازی مجازی: قاتل شاد

امیدوارم خاطرات تلخی از دوران تحصیل به خصوص در مدرسه نداشته باشید، خاط...