هضم جامعه‌ستیز بودنم(معرفی خیلی خلاصه کتاب روان‌شناسی توده‌ها)

هضم جامعه‌ستیز بودنم(معرفی خیلی خلاصه کتاب روان‌شناسی توده‌ها)
اگه برات سوال بوده چرا رفتار و عقاید عمومی رایج جامعه اکثرا پوچ، سطحی...