لازم نیست همه چیز رایادبگیرید

لازم نیست همه چیز رایادبگیرید
زندگی خردمندانهدرس بیست و سوم نویسنده؛ارسطو رضاییاز بچگی به ما گفتند ک...