ارزیابی روند تولید کتاب­های نمایش در ایران بین سال­های ۹۴ تا ۹۸

محقق در این تحقیق به بررسی دو کلید واژه "نمایش" و "تئاتر" بین سال های...