داستان کوتاه یک بازنده

داستان کوتاه یک بازنده
شروعش... جایی که ناهار میدادن خیلی شلوغ بود. بالاخره یه میز پیدا کردیم...