هر که در حافظه ی چوب ببیند باغی-صورتش در وزش بیشه ی شور ابدی خواهد بود(سهراب سپهری)