کتابهایی که خوانده ام...

کتابهایی که خوانده ام...
مدتهاست که کتاب می خونم. کتابهای مختلف در حوزه های مختلف. امشب که داشت...