درباره کتاب "هنر شفاف اندیشیدن"

درباره کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" خیلی وقت بود این کتاب رو خریده بودم و...