تنها کاری که بلد بود...

تنها کاری که بلد بود...
بعد از تموم کردن کتاب کیمیاگر، تصمیم گرفتم یکی از بخش‌هایی که برام خیل...