تخم، داستان زندگی و انسان‌ها | داستان کوتاه از اندی ویر

تخم، داستان زندگی و انسان‌ها | داستان کوتاه از اندی ویر
تصادف کردی. حادثهٔ خاص و قابل توجهی نبود؛ ولی با این‌حال مصیبت‌بار بود...