دو کتاب

دو کتاب
دو کتاب که از نظر من عالی هستند یکی داستان و دیگری پند آموز