چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ معرفی کتابی که می‌گوید چگونه معرفی کتاب بنویسیم

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ معرفی کتابی که می‌گوید چگونه معرفی کتاب بنویسیم
مرورنویسان کتاب نفرت‌انگیزترین و مشمئزکننده‌ترین گونه‌ خوک‌هایی هستند...