فصل دوم رمان جهان پایانی

فصل دوم<<لایت>>لایت گفت:حتما باید امروز بریم؟به نطر او روز های تعطیل و...