نیکی امید هستم، دانشجویی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی