نیکی امید هستم، دارای مدرک ارشد زبان و ادبیات انگلیسی