چرا باید کتاب هنر خوب زندگی کردن را بخوانیم؟

چرا باید کتاب هنر خوب زندگی کردن را بخوانیم؟
در کتاب هنر خوب زندگی کردن، با پنجاه و دو میان‌بُر ذهنی آشنا می‌‏شوید...