جان کلام کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ»

جان کلام کتاب «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ»
اول فکر کردم با کتابی عامه‌پسند و غیرعلمی طرفم. اما جلوتر که رفتم، متو...