اون دختری که هر چی میگی میخنده؛دیوونه نیست! اونقدر عاقله که می دونه کی دیوونه شه:/