چجوری آیلتس ۸.۰ گرفتم

چجوری آیلتس ۸.۰ گرفتم
پارسال که من آیلتس دادم و نمرم خوب شد خیلیا پرسیدن چجوری چی کجا و اون...