روزی روزگاری در قرنطینه...

روزی روزگاری در قرنطینه...
فردا اولین امتحان این ترمو دارم.تصور اینکه ساعت 8 صبح بشینم پشت لبتاب...