کرم کوچولوی کتابخون

کرم کوچولوی کتابخون
مسیری که از بچگیم تا به امروز توی دنیای کتابا اومدم! مسیر شما چی بوده؟