#کتاب_نوشته: #هزاران_خورشید_تابان، #خالد_حسینی

#کتاب_نوشته: #هزاران_خورشید_تابان، #خالد_حسینی
هر دانه برف، آه پر غصه زنی در یک‌گوشه دنیاست، هر آهی به آسمان می‌رود و...