ای کاش زیبایی در نگاه تو باشد...!

ای کاش زیبایی در نگاه تو باشد...!
شاید لازم باشد درباره معانی و تعاریف واژه ها تجدید نظر کنیم.