بخاطر خودم/ داستان قرنطینه، بخش پانزدهم

بخاطر خودم/ داستان قرنطینه، بخش پانزدهم
«من اصلا دلم نمیخواست بیام اینجا ولی کم مونده بود از خونه بندازنم بیرو...