کتاب برنامه نویسی: هدیه عید نوروز و روز پدر

کتاب برنامه نویسی: هدیه عید نوروز و روز پدر
رونمایی کتاب آمادگی برای مصاحبه های برنامه نویسی به سبک شرکت های بزرگ...