کسی که از تنهایی‌اش بیشتر از هر چیزی لذت میبره. پیج کاریhttps://instagram.com/gol_doozi.bita