خوب دشمن عالی است...

خوب دشمن عالی است...
کتاب از خوب به عالی از کتاب های ارزشمند حوزه رهبری و مدیریت است. جیم ک...