تیر آخر "داستان کوتاه"

تیر آخر "داستان کوتاه"
داستان کوتاه عاشقانه و درام از تک تیراندازی بیرحم که عاشق میشه... امید...