بُرَنده شفاف/ نگاهی دوباره به مزرعه حیوانات

بُرَنده شفاف/ نگاهی دوباره به مزرعه حیوانات
یادداشتی درباره چرایی اهمیتِ مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول