وقتی کتاب‌ها صدایت می‌زنند

وقتی کتاب‌ها صدایت می‌زنند
تحت فشارم. از چپ و راست. انگار که دستگاه پرسی افقی در دو طرف من قرار گ...